ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศสามารถดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยร้อยรัดความสามัคคี สร้างความหวังให้ประชาชนของแผ่นดินมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งตลอดเวลานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา สมกับพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

     หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

     หนังสือเล่มนี้ดำเนินเรื่องตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ราชาภิเษกสมรส พระราชกรณียกิจต่างๆ อย่างละเอียดในรูปแบบการ์ตูนสี่สีสวยงาม ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตระหนักรู้ว่า พระองค์ทรงเสียสละเพื่อแผ่นดินเพียงไร

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์     6 ตุลาคม 2554 - สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ สำนักพิมพ์คุณภาพในเครืออมรินทร์ จัดงานเปิดตัวหนังสือชุด “การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙”

     คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้ว่า “เป็นความใฝ่ฝันของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ผู้ก่อตั้งบริษัทอมรินทร์ฯ และตนเอง ที่อยากจะทำการ์ตูนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตั้งแต่ช่วงเริ่มทำธุรกิจหนังสือเล่ม จนเมื่อถึงโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบเมื่อปี 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน และ เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน ในปี พ.ศ.2547 จากนั้นเราได้พยายามมุ่งมั่นสร้างสรรค์หนังสือการ์ตูนไทยที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นชุดพุทธประวัติ พุทธสาวก ชุดประวัติศาสตร์ชาติไทยยุคสุโขทัยและยุคอยุธยา จนมาถึงชุดล่าสุดคือ การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้คนไทยในยุคปัจจุบันที่มีการรับข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามความจริง หรือบางคนที่ไม่ได้เกิดในยุคที่เห็นในหลวงทรงงานเนื่องจากขณะนี้ทรงประชวร ได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เคยทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วบ้าง ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำมากว่า ๒ ปี เนื่องจากใช้ความปราณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ภาพวาดที่เหมือนกับเหตุการณ์จริง การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยผู้รู้ เพื่อนำเสนอความเป็นจริงและไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมตามมา”

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า “ย้อนหลังไป 700-800ปี สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจนเกิดความเข้มแข็งสามัคคี และความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา สมกับพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ทรงบำบัดทุกข์ให้ประชาชนพ้นจากภัยโรคระบาด ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง จึงไม่น่าแปลกใจว่าทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดปัญหา คนไทยจึงนึกถึงในหลวงเป็นอันดับแรก”

     คุณบัณฑูร ล่ำซำ กล่าวว่า “แม้หนังสือชุดนี้จะเป็นการ์ตูน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอ่านได้เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่คนทั่วไปหรือในภาคธุรกิจก็สามารถอ่านได้ เพราะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่อยากให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน ผมทึ่งมากและต้องขอชื่นชมที่สามารถนำเสนอเนื้อหาออกมาได้อย่างสมดุล เพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องทำอย่างระมัดระวัง ที่สำคัญภาพการ์ตูนสวยและคำบรรยายอ่านสนุก”

     พันโท วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) กล่าวว่า “จากที่ได้อ่านหนังสือพระราชประวัติฉบับการ์ตูน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ อยากรู้เรื่องอะไรมากขึ้น และต่อยอดได้อีกมายมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกยุคทุกสมัย หนังสือชุดนี้สามารถถ่ายทอดได้อย่างแยบยลทั้งสองอย่าง คือหนึ่ง ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ ผู้ใหญ่ก็อ่านและเข้าใจง่าย และสอง ทำให้ได้ศึกษาพระราชประวัติอย่างครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน ทำให้ได้รู้ว่าทรงทำทุกอย่าง เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ทำให้ทุกคนมีกำลังใจ ผมในฐานะทหารก็จะทำเพื่อประชาชน ทำให้พ่อของเรามีความสุข สุดท้ายเพื่อสิ่งเดียวกันนั่นคือความสุขของพระองค์ ซึ่งก็คือการได้เห็นประชาชนของพระองค์อยู่อย่างเป็นสุขเช่นเดียวกัน”

     เด็กชายพัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์ (น้องเดียว) กล่าวว่า “ผมเกิดมาในสมัยที่ไม่ได้เห็นในหลวงทรงงานหนักแล้ว ตั้งแต่เด็ก ๆ พ่อแม่ก็สอนให้ไหว้พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร แต่เมื่อโตขึ้นได้เรียนรู้จากในห้องเรียน จากภาพตามหนังสือพิมพ์และข่าวในพระราชสำนัก จนได้มาอ่านหนังสือชุดนี้จึงได้เข้าใจ ตอนผมเด็กๆ ผมได้ไปเยี่ยมคุณย่า ก่อนนอนคุณย่าจะสวดมนต์ไหว้พระ และสิ่งที่ทำหลังจากไหว้พระคือท่านจะขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรง ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณย่าถึงทำอย่างนั้น ผมรู้สึกดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ มีตัวอย่างที่ดีซึ่งเป็นถึงพระมหากษัริย์ พระองค์ไม่ได้บอกให้ทำ แต่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่าง สุดท้ายนี้ ผมอยากให้เพื่อนๆ และคนไทยทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รู้ว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนชาวไทยมากแค่ไหน และอยากบอกทุกคนว่าการแสดงออกทางความรู้สึกไม่สำคัญเท่าการลงมือทำในสิ่งที่ดี นับตั้งแต่ วินาทีนี้เลย เดินตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านให้สมกับคำว่า เรารักในหลวง”