รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ถือกำเนิดขึ้นจากร้านนายอินทร์ ร้านหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา มุ่งเน้นกระจายความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมสู่ชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้รอบด้าน

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด จึงเป็นอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ โดยแบ่งงานเขียนเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ สารคดี นิทานภาพสำหรับเด็ก วรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย สำหรับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๑ มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๔ ประเภท ดังนี้

นิทานภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม

ได้แก่เรื่อง ฮัดเช้ย โดย กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์
นวนิยายยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง กรงมนุษย์ โดย พจนารถ พจนปกรณ์
เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง ดอยรวก โดย นทธี ศศิวิมล
  • เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง คนรักธรรมชาต โดย ณัฐวัฒน์ อุทธังกร
  • เรื่องสั้นรองชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง สาย-สัม-พันธ์ โดย หมึกสีม่วง
กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง เราอยู่คนละฟากของภูผา โดย เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ
  • กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง ชิ้นส่วนจากสงคราม โดย มูฮัมหมัดฮาริส กาเหย็ม
  • กวีนิพนธ์รองชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง แดดต่างจังหวัดในภาพเขียน โดย โกสินทร์ ขาวงาม

ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ประเภทละ ๕๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และรองชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานทั้งหมดจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่ม และจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ต่อไป


หนังสือที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี ๒๕๕๑
ฮัดเช้ย
โดย กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์
กรงมนุษย์
โดย พจนารถ พจนปกรณ์
ดอยรวก
โดย นทธี ศศิวิมล
เราอยู่คนละฟากของภูผา
โดย เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ


++ ชมภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี ๒๕๕๑ ++
คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินทั้ง ๖ ประเภท
ประเภทสารคดี ประเภทนิทานภาพสำหรับเด็ก ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ประเภทเรื่องสั้น ประเภทกวีนิพนธ์ ประเภทนวนิยาย
© 1999-2004 Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. All rights reserved.