นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๔๕


ร้านนายอินทร์เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับธุรกิจหนังสือเล่มของ สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์มาโดยลำดับ กล่าวคือ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่กำไรสูงสุด ทว่ามีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา และการมุ่งสร้างสังคมแห่งการอ่าน เพื่อที่จะร่วม เสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและชุมชนที่เข้มแข็ง

จากหลักการดังกล่าว ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ร้านนายอินทร์ จึงริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการ จัดประกวดต้นฉบับ ประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จึงเพิ่มการประกวดประเภทหนังสือ ภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชน กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงได้จัดประกวดประเภท เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันเป็น ๖ ประเภทด้วยกัน ได้แก่

๑.  ประเภทสารคดี
๒.  ประเภทนิทานภาพสำหรับเด็ก
๓.  ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
๔.  ประเภทเรื่องสั้น
๕.  ประเภทกวีนิพนธ์
๖.  ประเภทนวนิยาย  • เพื่อสร้างและส่งเสริมต้นฉบับงานเขียนของนักเขียนทั้ง ๖ ประเภท ให้ได้มาซึ่งการจัดพิมพ์หนังสือเล่มที่ดี และได้นักเขียน ที่มีคุณภาพ ประดับวงการ โดยการสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการขั้นตอน ทั้งยังดำเนินการ ให้สมกับคำขวัญของโครงการประกวดรางวัลที่ว่า "มากกว่ารางวัลคือโอกาส"
  • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านนายอินทร์ และธุรกิจหนังสือเล่มของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ที่ดำเนินธุรกิจ หนังสือเพื่อการเรียนรู้ของสังคม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยผลงานการบริการ และหนังสือเล่มที่มีคุณภาพ


© 1999-2004 Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. All rights reserved.