www.AmarinPocketbook.com

ดร.สาทิส อินทรกำแหง ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๗

ดร.สาทิส อินทรกำแหง ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๗
ในฐานะผู้บุกเบิกและจุดประกายการดูแลสุขภาพตามแนวทางชีวจิตคนแรกของประเทศไทยมิถุนายน ๒๕๕๓ - บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓ อนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างของการทำงานสร้างสรรค์และอุทิศตนเพื่อสังคม อันก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตของคนในสังคมต่อไป โดยมีคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน

สำหรับบุคคลที่ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓ ได้แก่ ดร.สาทิส อินทรกำแหง ในฐานะผู้ที่อุทิศตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืนแก่สังคมไทย ตลอดจนประยุกต์พื้นฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือกแขนงต่างๆ จนก่อเกิดองค์ความรู้สมบูรณ์แบบองค์รวม (Holistic) ซึ่งล้วนยังประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยเป็นอย่างยิ่ง

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมาดร.สาทิสได้อุทิศตนให้แก่การเรียนรู้ในระบบการแพทย์ทางเลือกและผสมผสานมาตลอดและเป็นผู้จุดประกายแนวคิดของการผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกแขนงต่างๆ รวมทั้งหลักความรู้เชิงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อาทิ อิมมูโนโลยี (Immunology) แมโครไบไอติกส์ (Macrobiotics) นูทรีชั่น (Nutrition) และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ กระทั่งพัฒนากลายเป็นหลัก “ชีวจิต” และหลักปัญจกิจ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ในแบบที่เรียกว่าการรักษาโรคด้วยอาหาร (Clinical Nutrition) จนเรียกขานในเวลาต่อมาว่า อาหารชีวจิต ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง

บรรยากาศในงานนอกจากคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงานแล้ว ยังมีคุณระริน อุทกะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณระพี อุทกะพันธุ์ ผู้อำนวยการสายงานค้าปลีก บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และนพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สาทิสและร่วมเป็นเกียรติในงาน
เริ่มงานด้วยการชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ จากนั้นคุณเมตตา ประธานในงาน กล่าววัตถุประสงค์ของงาน พร้อมกล่าวสุนทรกถาแก่ผู้ได้รับรางวัลประจำปี ๒๕๕๓ ต่อด้วย นพ. วิชัย ตัวแทนคณะกรรการตัดสินรางวัลได้ขึ้นกล่าวคำประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนั้นในงานยังมีเสวนาในหัวข้อ “ปั้นชีวิตใหม่กับชีวจิต” โดยนิหน่า สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา ผู้ที่ใช้หลักชีวจิตในการดำเนินชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยแนวทางชีวจิตอีก 8 ท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้ที่มาร่วมงาน มาถึงไฮไลท์ของงานที่คุณเมตตา อุทกะพันธุ์มอบโล่รางวัลพร้อมเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่ดร.สาทิส อินทรกำแหง ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ปิดท้ายงานด้วยคุณเมตตา และดร.สาทิส เป็นเกียรติมอบหนังสือที่ระลึกในงานให้กับกรมการแพทย์ และการพัฒนาการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานหลักชีวจิตของดร. สาทิสต่อไป

ด้วยหัวใจที่มุ่งแน่วแน่ รวมกับอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ดร.สาทิสได้ทุ่มเทช่วยเหลือ นำผู้คนกลับคืนสู่วิถีธรรมชาติและการพึ่งพาตัวเอง อันเป็นเกราะป้องกันทางสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมและบ้านเมืองไทย กระทั่งเกิดคำพูดที่ว่า “คุณหมอที่เก่งที่สุดในโลกคือตัวของเราเอง” ดร.สาทิส อินทรกำแหงจึงเป็นผู้ที่สมควรที่ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๓


อ่านข่าวอื่นๆ