www.AmarinPocketbook.com

คุณรตยา จันทรเทียร รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ณ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ รางวัลที่เชิดชู ยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานสร้างสรรค์ งานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตและสังคมในวงกว้าง มีบทบาทที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

สำหรับบุคคลที่ได้รับ รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้แก่ คุณรตยา จันทรเทียร ในฐานะผู้อุทิศตนและทุ่มเทกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินภารกิจสืบทอดเจตนารมณ์ของ  คุณสืบ นาคะเสถียร ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าและแหล่งธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อมนุษย์และอนุชนรุ่นหลัง ภายใต้แนวคิด...ให้มนุษย์ได้เกื้อกูลธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติคงอยู่เพื่อเกื้อกูลมนุษย์

ชีวิตและงานของคุณรตยา จันทรเทียร หรือที่บุคคลทั่วไปเรียกกันว่า
“อาจารย์รตยา” ได้ชื่อว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการอนุรักษ์ที่อุทิศตนทำงาน ทั้งเพื่อการพัฒนาในเรื่องที่อยู่อาศัยของคนในเมือง คนในชนบท และใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมมากว่า ๔๐ ปี เป็นข้าราชการหญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


มีผลงานร่วมกับพนักงานทุกระดับในการพัฒนาเมืองใหญ่จนถึงเคหะชุมชนขนาดเล็ก  รวมถึงงานด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณรตยาคือหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้สร้างผลงานเด่นมากมาย เช่น งานบูรณะหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม งานริเริ่มสร้างสวนจตุจักร และงานอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งระหว่างดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ เพื่อคัดค้านและยับยั้งการสร้างเขื่อนน้ำโจนที่ทุ่งใหญ่นเรศวรจนเป็นผลสำเร็จ

หลังจากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยสูญเสียคุณสืบ นาคะเสถียร นักวิชาการป่าไม้ผู้พิทักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า คุณรตยาจึงเข้ารับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ท่านทำงานให้องค์กรแห่งนี้สืบเนื่องมาจวบปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้แนวคิด “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้” พร้อมกันนี้ยังชูประเด็นให้ผู้คนในสังคมพึงตระหนักร่วมกันว่า “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต”


ภารกิจหลักที่คุณรตยาดำเนินการเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร คือส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกทางธรรมชาติของโลกตะวันตก รวมทั้ง 17 พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก ตลอดจนผืนป่าทั่วประเทศ ส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมาติ การทำงานอย่างเข้มแข็ง ไม่ย้อท้อต่อความยากลำบาก ได้จุดประกายของความรัก หวงแหนสมบัติที่สำคัญที่สุดของคนไทยทุกคน คุณรตยาได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง เกื้อกูล ระหว่างป่า, สัตว์, คน ไว้ว่า “แท้ที่จริงเรื่องของคน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาตินั้น เป็นเรื่องที่ยึดโยงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ถ้าเรามุ่งหวังให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เราต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าที่ผ่านมา ต้องตระหนักเสมอว่าผืนป่าธรรมชาติ อันเป็นแหล่งผลิตน้ำชั่วชีวิตและช่วยชะลออุทกภัยได้ ทั้งนี้ ต้องมีองค์ประกอบที่เอื้อให้ผืนป่าสมบูรณ์ นั่นคือสัตว์ป่า ที่ต้องรักษาไว้ในผืนป่านั้นด้วย อยากให้ทุกคนระลึกเสมอว่า ทุกวันนี้ หากคนดำรงชีวิตอยู่ได้ ป่าก็ต้องอยู่ได้ สัตว์ป่าก็ต้องอยู่ได้เช่นกัน”

ความมุ่งมั่นพยายามและอุทิศตนที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ อย่างจริงจังในการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของคนในสังคม ทั้งผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ให้ผู้คนได้ดำรงชีวิตอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามวิถีธรรมชาติ ความเข้มแข็งของคุณรตยา ทำให้ท่านได้รับฉายาจากผู้ที่รู้จักและชื่นชมท่านว่าเป็น “หญิงเหล็กแห่งวงการนักอนุรักษ์” หรือ “นางสิงห์ผู้เฝ้าป่า” จึงนับว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง


อ่านข่าวอื่นๆ