www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 6 ปี 2552

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ ให้แก่ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างแท้จริงในประเทศไทย

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณชูเกียรติ ด้วยการเชิดชูหนังสือดีชนิดที่เป็นแบบอย่างของการทำงานสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังส่งเสริมหนังสือนั้นให้แพร่หลายไปในวงกว้าง ทั้งกระตุ้นให้นักเขียน สำนักพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆเห็นความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น 

และตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เพื่อให้รางวัลมีบทบาทต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนรูปแบบของรางวัลจากเดิมที่ให้แก่หนังสือดีมาเป็นให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ ๑. ทำงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตและสังคมในวงกว้าง ๒. อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าในวงงานของตนอย่างต่อเนื่อง ๓. มีบทบาทที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ รวมทั้งต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คน และ ๔. มีผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับให้ประจักษ์แก่สังคม

 

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น ถือเป็น ๑ ในมงคล ๓๘ ประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเหตุอันนำมาซึ่งความเจริญแห่งชีวิต...รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ เป็นเสมือนการสะท้อนภาพลักษณ์ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของคุณชูเกียรติ นอกเหนือจากการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจสิ่งพิมพ์ นั่นคือความเป็นผู้ให้ความสำคัญแก่การศึกษาว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมค่อไป ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง แสดงทัศนะไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณชูเกียรติว่า คุณชูเกียรติ “เป็นนักการศึกษาด้วยหัวใจ...เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เขามีพัฒนาการมากมายและเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างมากบนฐานการเรียนรู้ แต่สิ่งที่คงไว้คือ ความเป็นตัวของตัวเองและภาวะสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของเขาเอง...” ดังนั้นรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ นอกจากเป็นเครื่องรำลึกถึงความเป็นนักการศึกษาของคุณชูเกียรติแล้ว ยังเป็นการสืบสานปณิธานที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมให้คงอยู่ต่อไปด้วย”

สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างแท้จริงในประเทศไทย ด้วย “โครงการถุงยางอนามัย ๑๐๐%” และได้รับการยกย่องเป็น ๑ ใน ๕ ผู้ทรงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโลกจากหนังสือ Influencer จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Mc Graw Hill


นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคเอดส์ขึ้นในโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่การระบาดของโรครุนแรงมากที่สุด จนมีผู้ติดเชื้อสูงถึงปีละประมาณสองแสนคน และลุกลามจากปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บกลายเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมที่ดูจะไม่มีหนทางแก้ไขเยียวยา แต่ในที่สุดประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ทั้งนี้ในการประชุมเรื่องเอดส์นานาชาติที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในปี ๒๕๓๙ สรุปว่าความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากปัจจัยสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. การยอมรับว่ามีปัญหาจริง ไม่ปกปิดซ่อนเร้น ๒. การเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ ๓. ความสำเร็จของโครงการถุงยางอนามัย ๑๐๐%

ปัจจัยสองข้อแรกเป็นความพยายามร่วมกันของหลายฝ่าย ส่วนปัจจัยข้อ ๓ เป็นผลงานของบุคคลสำคัญที่สังคมไทยมองข้าม เขาผู้นั้นคือ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการใช้ถุงยางอนามัยในสถานบริการทางเพศ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ จากเดิมมีการใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ ๑๔ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๕ ได้สำเร็จ ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์จากปีละประมาณสองแสนราย ลดเหลือราวปีละ ๑๕,๐๐๐ รายในปัจจุบัน

นับจาก พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา “โครงการถุงยางอนามัย ๑๐๐%” ของนายแพทย์วิวัฒน์ได้ส่งผลอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง หลายประเทศเห็นคุณค่าของโครงการดังกล่าว จึงเชิญนายแพทย์วิวัฒน์ไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำ “โครงการถุงยางอนามัย ๑๐๐%” อาทิ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ลาว อินโดนีเซีย จีน และมองโกเลีย นายแพทย์วิวัฒน์สามารถประยุกต์ประสบการณ์จากประเทศไทยจนสร้างความสำเร็จในประเทศต่างๆเหล่านั้นด้วยดี และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติก็นำประสบการณ์ของประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ “โครงการถุงยางอนามัย ๑๐๐%” จึงมีคุณูปการไม่เฉพาะต่อประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ต่อเนื่องถึงประชาชนในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกด้วย ปัจจุบันนายแพทย์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินประกาศผล)

พร้อมฟังทอล์คโชว์ในหัวข้อ “เบื้องหลังการช่วยชีวิตคนนับล้านพร้อมกับภาพประกอบการบรรยาย” โดยนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ๑ - ๒ อมรินทร์คอร์ปอเรทปาร์ค

 
จากซ้ายไปขวา 
  • คุณระพี อุทกะพันธุ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์)
  • นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินรางวัล)
  • ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
  • นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร (ผู้ได้รับรางวัลชูเกียรติฯ ปี 52)
  • คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))
  • คุณสุภาวดี โกมารทัต (รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))
  • นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
 
  รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ครั้งที่ 12 ปี 2554
ครั้งที่ 11 ปี 2553
ครั้งที่ 10 ปี 2552
ครั้งที่ 9 ปี 2551
ครั้งที่ 8 ปี 2550
ครั้งที่ 7 ปี 2549
ครั้งที่ 6 ปี 2548
ครั้งที่ 5 ปี 2547
ครั้งที่ 4 ปี 2546
ครั้งที่ 3 ปี 2545
ครั้งที่ 2 ปี 2544
ครั้งที่ 1 ปี 2543
  รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
ครั้งที่ 8 ปี 2554
ครั้งที่ 7 ปี 2553
ครั้งที่ 6 ปี 2552
ครั้งที่ 5 ปี 2551
ครั้งที่ 4 ปี 2550
ครั้งที่ 3 ปี 2549

 
Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086