www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 3 ปี 2549

วัตถุประสงค์ | เกณฑ์การพิจารณา | คณะกรรมการ | หนังสือที่ผ่านเข้ารอบ

งานประกาศและมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๔๙
ณ อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค ห้องคอนเวนชั่น ๑ – ๒
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ รางวัลอันทรงเกียรติที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนหนังสือดีที่เพียบพร้อม ทั้งคุณภาพด้านเนื้อหา การผลิต และการพิมพ์ โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น ๖ สาขา และจัดประกวดปีละ ๒ สาขา หมุนเวียนกันไป สำหรับปีนี้เป็นการประกวดหนังสือดีใน สาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี กับสาขาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้คือ หนังสืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น โดยมาลินี คุ้มสภา ในสาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และหนังสือชุด เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ โดยรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ในสาขาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นพร้อมการอภิปรายเรื่องเหลียวหลังแลหน้า : จากรัฐธรรมนูญถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยกลุ่มนักคิดและนักวิชาการร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง


  วัตถุประสงค์ กลับสู่ด้านบน

๑. เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
๒. เพื่อเชิดชูหนังสือดีที่เป็นแบบอย่างของการทำงานสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมให้หนังสือดีนั้นแพร่หลายเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
๔. เพื่อสนับสนุนให้นักเขียนไทยในปัจจุบันสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าดีเด่นมากกว่าเดิม
๕. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆ เห็นความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือดีเพิ่มขึ้น


  เกณฑ์การพิจารณา กลับสู่ด้านบน

 • คุณภาพของเรื่อง ศิลปะการเขียนและการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ดี มีความคิดริเริ่ม นำเสนอข้อมูลและทัศนะอย่างสมเหตุสมผล เชื่อถือได้ แสดงถึงการแสวงหาภูมิปัญญาแบบไทย หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สังคมไทย
 • คุณภาพการผลิต แสดงถึงความประณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่บรรณาธิกร การพิสูจน์อักษร การจัดหน้าและการออกแบบปก
 • คุณภาพการพิมพ์ ได้มาตรฐานงานพิมพ์ชั้นดี เรียบร้อย ถูกต้อง มีตัวหนังสือและภาพประกอบชัดเจน ถูกต้อง การเก็บเล่ม เข้าเล่ม เข้าปก เรียบร้อย ไม่มีข้อบกพร่อง

  คณะกรรมการ กลับสู่ด้านบน

สาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิน ๕ ท่าน คือ

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
อาจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์
ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

สาขาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสิน ๔ ท่าน คือ

ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อาจารย์วิทยากร เชียงกูล
ดร.วีระ สมบูรณ์


  หนังสือที่ผ่านเข้ารอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ประจำปี ๒๕๔๙ กลับสู่ด้านบน

สาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีจำนวน ๕ เล่ม ได้แก่

 • ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร / สุวิทย์ ธีรศาศวัต
 • เมืองสุพรรณ บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษที่ ๘ – ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ / วารุณี โอสถารมย์
 • จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ / ภูวดล ทรงประเสริฐ
 • การเมืองสองฝั่งโขง: การรวมกลุ่มของการเมืองอีสาน / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น / มาลินี คุ้มสุภา

  สาขาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มีจำนวน ๖ เล่ม ได้แก่
 • เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • บริษัทฉ้อฉลกลโกงข้ามชาติ / กมล กมลตระกูล
 • พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา: เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือ และการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม / ยศ สันตสมบัติ
 • จาก Thaksinomics สู่ทักษิณาธิปไตย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • ทุนนิยมวัฒนธรรม : วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย / วิชัย ตันศิริ

  รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ครั้งที่ 12 ปี 2554
ครั้งที่ 11 ปี 2553
ครั้งที่ 10 ปี 2552
ครั้งที่ 9 ปี 2551
ครั้งที่ 8 ปี 2550
ครั้งที่ 7 ปี 2549
ครั้งที่ 6 ปี 2548
ครั้งที่ 5 ปี 2547
ครั้งที่ 4 ปี 2546
ครั้งที่ 3 ปี 2545
ครั้งที่ 2 ปี 2544
ครั้งที่ 1 ปี 2543
  รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
ครั้งที่ 8 ปี 2554
ครั้งที่ 7 ปี 2553
ครั้งที่ 6 ปี 2552
ครั้งที่ 5 ปี 2551
ครั้งที่ 4 ปี 2550
ครั้งที่ 3 ปี 2549

 
Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086